امکان با دارا بودن ۶ بازوی اجرایی و عملیاتی در حوزه های مشاوره های مدیریتی، مطالعات بازار، آموزش، پژوهش، مطبوعات، تبلیغات و نشر با شعار " در تسخیر زمان همراه شما هستیم “ در پی جلب رضایت حداکثری مخاطبین و هواداران خویش می باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه سایر بخش های این پایگاه الکترونیکی را ملاحظه فرمایید.

سرطان کسب و کار (چاپ جدید)

کانال تلگرام امکان امکان

سرطان کسب و کار (چاپ جدید)

ریال28.000

همه ابزارهایی که شما را به طبیب کسب و کار خود تبدیل خواهد کرد!
عواید حاصل از فروش این کتاب به کودکان سرطانی اختصاص خواهد یافت.